مردمانی خود خواه

یه من نگویید ننویس .آیا جایی برای من نیست تا از قصهایم رها شوم ؟

به که روی آورم؟ سر دل باکه بگویم ؟

مگر درد فقط عاشقیست؟مرا رهاکنید از این بند غم؟

چه میدانید چه میگذرد دردلم.....

این خودخواهی ها مرا به ستوه آورده .

این دنیای فانی ارزانی خودتان...............

/ 2 نظر / 35 بازدید
علی رضا

واقعا ؛ خود خواهی بعضی ها رو می تونی با یک نگاه بفهمی [سبز]